Frýdlantská farnost v letech 2004 až 2022

Frýdlantská farnost v letech 2004 až 2022

2004:

 • opravena kaple na Pstruží
 • oplocen farní areál
 • provedeny opravy na kostele, jako nová měděná krytina celé střechy, nová fasáda celého kostela aj.

2005:

 • vyrobena zpovědnice a umístěna do výklenku pod schodištěm vedoucím na kůr
 • položena nová dlažba v prostoru kostela, fary a náměstí – péčí města
 • dokončena rekonstrukce salesiánské chalupy zvané salaš na Pstruží
 • sestry misionářky Donum Dei odcházejí z farnosti na misie do Brna
 • instalováno nové ozvučení kostela
 • vydána kniha Dějiny farnosti Frýdlantu n. O. do 18. století autora Jana Al Saheba, zdejšího farníka

2006:

 • zahájeno vysílání televize Noe, první české křesťanské televizní stanice, která v průběhu dalších let několikrát natáčela a vysílala významné události z naší farnosti
 • zemřel frýdlantský rodák P. Alfons Kubát, který odešel do exilu v r.1969, ale s farností udržoval stálý kontakt

2007:

 • oprava hospodářské budovy a farní kamenné zdi svépomocí
 • o Velikonocích „kázal“ s otcem Mariánem Pospěchou také živý beránek z jeho ramenou a zvláště děti nikdy nezapomenou na tuto událost

2008:

 • farnost Borová a Pržno se po 22 letech oddělila od farnosti Frýdlant
 • provedena oprava střechy a fasády a výměna oken na farní budově
 • položena nová dlažba na dvoře u fary
 • postavena pergola vedle hospodářské budovy
 • náš rodák Karel Rechtenberg přijal jáhenské svěcení

2009:

 • provedena přestavba vnitřku budovy penzionu a restaurace, která byla po odchodu sester misionářek farností pronajímána pod názvem Penzion u fary, nyní uvedena do provozu jako restaurace Merlin
 • proběhly oslavy 50. výročí úmrtí slavného rodáka Metoděje Dominika Trčky, který byl blahoslaven v r. 2001
 • při sčítání věřících na nedělních bohoslužbách zaznamenána účast 637 osob
 • zemřel dlouholetý kostelník p. Pavel Stavárek
 • Aničku Kubátovou srazilo auto, byla ohrožena na životě, Pán jí dal sílu se uzdravit a pokračovat v obětavé práci pro farnost i ve vysokém věku

2010:

 • přivezeny a požehnány čtyři nové zvony (Nejsvětější Trojice, Panna Maria Karmelská, Sv. Antonín a Sv. Bartoloměj), odlévané ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova
 • Karel Rechtenberg vysvěcen na kněze a po 64 letech se v naší farnosti slavila primiční mše svatá
 • prováděna přestavba přízemí fary, jejího podkroví a úpravy zahrady v rámci projektu, zpracovaném BOO, na vytvoření centra volnočasových aktivit s dotací z fondů EU; po posvěcení prostor v roce 2012 začne být fara poprvé v historii využívána nejen farníky, ale i veřejností; kompletní dokončení projektu až po pěti letech
 • ocenění za práci pro diecézi získali dva naši farníci Anna Kubátová a Václav Tůma

2011:

 • paní Marta Bozenhardová, známá spíše pod přezdívkou Ovčí babička pro dlouholeté pletení hraček dětem, oslavila 80. narozeniny

2012:

 • pro první účast farnosti na akci Noc kostelů připraven i prostor věže; pokračování účasti i v letech 2014, 2016 a 2018
 • konala se první z cyklu přednášek Dominika M. Ramíka „Bosý misionář“ o misii na ostrově Tanna v Tichomoří, další následovaly v letech 2014, 2016 a Misie byly následně podporovány finančně.

2013:

 • zrušena služba kaplana; nadále zůstává ve farnosti jen duchovní správce a pastorační asistentka

2014:

 • na obvyklé žehnání motorkářů se v tomto roce sjel na frýdlantské náměstí a okolí kostela neobvykle vysoký počet motorek: kolem 320.
 •  

2015:

 • pokácena stará lípa mezi farou a kostelem
 • náš farník Norbert Smeja nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci, navázal pak jako postulant řádu Karmelitánů studiem v mezinárodním noviciátě ve Španělsku
 • konala se téměř dvoutýdenní farní pouť s návštěvou poutních míst Lurdy, Santiago de Compostela, Fatima, Avignon a jiných
 • dokončena instalace topení v kostele
 • zdvojení všech kostelních oken
 • opravy obou křížů u kostela
 • začalo navrácení pozemků farnosti v rámci vyrovnání státu s církvemi
 • v rámci Svatého roku milosrdenství a díky ostatkům blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky získal náš kostel výsadu od biskupa Ladislava Hučka být jubilejním kostelem s Branou milosrdenství

2016:

 • vybudován bezbariérový přístup do kostela levým bočním vchodem
 • konala se vzpomínková slavnost u příležitosti 140. výročí posvěcení kaple blahoslavené Panny Marie ve Středisku sociálních služeb, která byla vysvěcena 5.11.1876

2017:

 • provedena generální oprava varhan

2018:

 • naše pastorační asistentka Václava Smejová zvítězila v anketě Duhové srdce časopisu Duha o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství, poté co v naší farnosti vyučovala děti po 31 let

2019:

 • rozsáhlá úprava liturgického prostoru podle návrhu Ing. Jana Blažka, místního architekta
 • velká oprava elektroinstalace v kostele
 • slavnost svěcení nového obětního stolu a ambonu biskupem Martinem Davidem a vložení ostatků blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky do nového obětního stolu
 • opraveno osvětlení v kostele
 • objeveny dva hroby pod podlahou presbytáře; archeologickým průzkumem zjištěno, že zde byli pochováni dva zdejší faráři, a to v letech 1681 a 1691
 • uzavření kostela na více než půl roku a přemístění bohoslužeb do stísněných prostor kaple ve středisku sociálních služeb
 • na obětní stůl a ambon použit vračanský vápenec dovezený z Bulharska; do něj vtištěna myšlenka tryskajícího pramene symbolizujícího Ježíše
 • objeveny dva hroby pod podlahou presbytáře; archeologickým průzkumem zjištěno, že zde byli pochováni dva zdejší faráři, a to v letech 1681 a 1691
 • kostel uzavřen na více než půl roku v souvislosti s těmito pracemi a bohoslužby přemístěny do stísněných prostor kaple ve středisku sociálních služeb, v důsledku čehož úbytek farníků
 • z farnosti je biskupstvím odvolán farář P. Petr Fichna a po dvouměsíčních průtazích s jeho odchodem nastupuje na místo faráře P. Roman Macura, který od 1.11. přebírá poměrně vylidněnou a značně zadluženou farnost
 • 11. biskupem Martinem Davidem vysvěcen nový obětní stůl a ambon; jedinečná slavnost přilákala mnoho lidí i z okolí a byla vnímána jako předznamenání restartu farnosti

2020:

 • založeny nové webové stránky farnosti
 • zaznamenán návrat farníků na nedělní mše svaté
 • rozjíždí se kulturní akce – divadelní představení v kostele, koncert, přednáška, výstava fotografií „Člověk a víra“ v kostele
 • zahájen projekt výuky jazyků z Bible, zpočátku především angličtiny, který pak pokračuje v roce 2021 a 2022, rozšířen o několik dalších cizích jazyků
 • od března začínají omezení a zákaz bohoslužeb, trvají do května a po letní pauze znovu na podzim
 • po celou dobu s přestávkami dva roky trvající epidemie covidu-19 kostel denně otevřený 2 hodiny pro soukromou modlitbu, adoraci a přijetí eucharistie, kterou podával kněz nebo akolyta
 • restaurována plastika sv. Bartoloměje na apsidě kostela, práce provedl restaurátor Jakub Gajda z Ostravy
 • Noc kostelů se uskutečnila s rouškami a dezinfekcí za velké účasti návštěvníků
 • pěší pouť farnosti na Radhošť
 • 10. na svátek sv. Hedviky převzali diecézní ocenění za práci pro farnost pan Štěpán Kaňák a manželé Václava a Vladimír Smejovi
 • kurz aranžování květin pod vedením paní Petry Sztuchlíkové, jehož některé absolventky se pak ujaly květinové výzdoby
 • upraven areál farní zahrady v prostoru mezi farou a technickými budovami; práce provedeny svépomocí
 • dvěma koncerty započal cyklus „Hudba ze zahrady“
 • 60 let od instalace varhan v našem kostele
 • proběhla rekonstrukce bytových prostor v 1. patře: výměna elektroinstalace, oprava stropu a omítek, výměna podlahy a výmalba, mnohé provedeno svépomocí

2021:

 • druhý tzv. covidový rok, v obdobích proticovidových omezení jsou bohoslužby vysílány v přímém přenosu přes kanál YouTube, zásluhou Romana Polácha a dalších nadšenců
 • nedělní bohoslužby jsou na čas obohacovány o chvilky poezie, připravované jak farářem, tak i farníky
 • znovu se pravidelně koná tzv. slůvko pro děti, zaniklé v minulých letech, v podání tří katechetek Vendy Smejové, Elišky Matuškové a Renaty Lančové
 • je obnoven chod scholy pod vedením Veroniky Pastuchové-Jeklové a Marie Karlické
 • máme 6 varhaníků a 6 kostelníků
 • jsme raritní farnost, kde se nevybírá do sbírky, přesto jsou sbírky stejné i větší než v minulosti, a to prostým vkládáním do košíku položeného vzadu v kostele
 • na Pstruží slavena pouť v kapličce, s gulášem a venkovním posezením
 • pokračují četné úpravy interiéru, včetně nového sedesu a lavic pro ministranty podle návrhu architekta Milivoje Husáka
 • je zhotoven nový mobiliář do zákristií podle návrhu architekta Zdeňka Tupého z Nového Jičína
 • pěší a cyklo pouť farníků na Radhošť
 • 31.7. zemřel kostelník Miroslav Hrtús
 • restaurují se hlavice pilastrů v presbytáři, práce provádí restaurátor Jiří Bína
 • provedeny sanace omítek a výmalba presbytáře v tradičních barokních barvách šedé, růžové a bleděmodré
 • opravena socha Panny Marie Karmelské na náměstí
 • ve farní zahradě se svépomocí buduje meditační altán s pódiem pro koncerty
 • začíná přeshraniční projekt česko-polský, v jehož rámci naši farníci navštěvují spřátelenou polskou farnost Cwiklice; z dotací projektu se financuje na polské straně oprava historických kamenných desek na místním hřbitově a u nás Cesta světla na farní zahradě
 • tento rozsáhlý projekt Via Lucis (Cesta světla) se podaří od počátečního záměru faráře Romana Macury do roka dokončit díky podpoře EuroRegionu Beskydy a řady nadšenců; jeho vznik je zachycen v dokumentárním filmu
 • 27. listopadu slavnostní požehnání Via Lucis
 • varhanice Marie Herotová oslavila 50 let varhanické služby a nadále hraje
 • slavnost 300 let od vzniku škapulířového bratrstva Panny Marie Karmelské, kde řada zájemců z farnosti přijímá karmelský škapulíř
 • uspořádáno pět koncertů alternativní hudby z cyklu „Hudba ze zahrady“ ve spolupráci s kulturním centrem
 • zapojení farníků do synodálního procesu pod vedením Patrika Cyroně
 • provedena kompletní rekonstrukce kanceláře na faře: výmalba, výměna elektroinstalace, pořízení nového mobiliáře
 • výměna rozvodů plynu a elektroinstalace na chodbách fary, následně provedena výmalba
 • pořízení videotelefonu do bytu faráře a do Nenudy
 • v presbytáři umístěn kovaný stojan vyrobený kovářem Václavem Babincem podle návrhu architekta Milivoje Husáka, sloužící k zavěšení starobylého zvonu odlitého r. 1891; používán místo zvonků při proměňování

2022:

 • 26.2. se konal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě pohřeb + diecézního biskupa mons. Františka Václava Lobkowicze; apoštolským administrátorem byl ustanoven dosavadní pomocný biskup mons. Martin David
 • den po začátku války na Ukrajině se konala první z řady finančních sbírek na pomoc Ukrajině
 • započaty sbírky jídla, zdravotnických potřeb aj. ve spolupráci s charitou na faře ihned po vpádu Ruska na Ukrajinu
 • několik uprchlíků z Ukrajiny našlo azyl na faře, než získali stálé ubytování
 • uprchlík z Ukrajiny promluvil v kostele v rámci mší svatých o strastech obyvatel Kyjeva v prvních dnech války
 • provedeny rekonstrukce koupelen v 1. patře fary
 • po dvou covidových letech první „normální“ Velikonoce bez roušek a zákazů s farářem Romanem Macurou od jeho příchodu do farnosti
 • další návštěva farníků ze spřátelené farnosti Cwiklice a našich farníků v Polsku v rámci přeshraničního projektu
 • v květnu proběhl na farní zahradě ekumenický benefiční koncert na podporu oprav kaple ve středisku sociálních služeb za velké účasti publika; iniciátorkami tohoto projektu byly Veronika Pastuchová-Jeklová a Eliška Matušková
 • pouť k sv. Antonínu na Ondřejníku se mší svatou před kaplí
 • promítání dokumentu o vzniku Via Lucis v místním kině za účasti zástupců města a farnosti Cwiklice
 • vydána brožura Via Lucis tiskárnou Kleinwächter
 • vigilie ke slavnosti seslání Ducha svatého s adorací, nočním bděním, modlitbami, zpěvy a čtením Písma v 10 jazycích
 • třetím rokem cyklus koncertů v rámci projektu „Hudba ze zahrady“ ve spolupráci s kulturním centrem
 • socha Panny Marie Karmelské restaurována a umístěna ve vestibulu kostela
 • provedena výměna podlahy na emporách (patrech), odstraněna stará dlažba a nahrazena dřevěnou, místo lavic pořízeny pohodlné židle k sezení
 • podél schodiště na kůr a empory pořízeno nové kované zábradlí od kováře Václava Babince
 • Roman Macura odchází z farnosti a v létě 2022 se stává novým duchovním správcem P. Lukáš Engelmann