Karmelští terciáři

Karmelští terciáři

Základním zdrojem inspirace pro život karmelitánských terciářů je řehole sv. Alberta, pojímaná v souladu s životními okolnostmi křesťanských laiků.
 
Řehole používá dvojí označení: „karmelitánský třetí řád" a zároveň i „sekulární řád blahoslavené Panny Marie Karmelské" a k němu příbuzné označení „terciář, terciáři". Tím je totiž napovězena souvislost třetího řádu s karmelitánskými řeholníky a řeholnicemi (prvním a druhým řádem a kongregacemi). 
 
Karmelitánský třetí řád v České republice je tvořen jednotlivými společenstvími terciářů. Tato společenství jsou založena buď při kanonicky zřízených řeholních domech bratří karmelitánů, nebo jako společenství v jiných místech – tam je ovšem při jejich založení třeba písemného souhlasu místního biskupa.
 
Závazky, které tvoří obsah terciářské profese, vyjadřujeme těmito pěti body:
  • úsilí o stálý růst v duchovním životě (neustrnout v setrvačnosti nebo povrchnosti);
  • důvěrný osobní vztah s Bohem (vnitřní modlitba, Boží slovo, život v Boží přítomnosti);
  • oddaná láska k Panně Marii (každodenní spojení s ní);
  • sounáležitost s rodinou Karmelu;
  • osvojování si ducha svědectví a služby druhým.
Konkrétní podoba uskutečnění těchto prvků v životě jednotlivého terciáře musí odpovídat jeho životní situaci a prostředí.
 
V našich podmínkách nepoužívají terciáři žádný terciářský hábit. Škapulíř je cenný tradiční prvek karmelitánské mariánské zbožnosti. Je-li to možné, ať jej proto zájemci o vstup do třetího řádu přijmou již při začátku noviciátu. Protože jde o znamení našeho důvěrného spojení s Pannou Marií, varujeme se při užívání škapulíře jakékoliv formy okázalosti.
 
Třetí řád nemá nikoho z terciářů vytrhovat z farního společenství v místě jeho bydliště. Své apoštolské úsilí a zapojení do aktivit v církvi i navenek ať proto terciáři neopomíjejí uskutečňovat na prvním místě ve spolupráci s vlastní farností. Jejich členství ve třetím řádu jim k tomu má dodávat pevnější, hlubší motivaci.
(Převzato z www.karmel.cz , kde najdete podrobnější informace)
 
V naší farnosti pracuje karmelitánský třetí řád od dob, kdy zde působili Karmelitáni jako správci naší farnosti a navazuje na místní téměř tři sta let dlouhou tradici úcty k Panně Marii Karmelské (škapulířové bratrstvo, každoroční „malá pouť“ k P. M. Karmelské atd.).
 
 
V současné době je společenství terciářů ve Frýdlantu n. O. tvořeno nejen našimi farníky, ale také terciáři z ostravska a těšínska a je otevřeno každému, kdo má zájem o prohloubení duchovního života v souladu s jeho spiritualitou.
 
 
Setkání se konají jednou za měsíc v sobotu odpoledne a vede je P. Norbert z olomoucké komunity. Setkávání tohoto společenství probíhají na faře ve Frýdlantu nad Ostravicí.
 
Program setkání:
15.00 modlitba růžence (kostel)
16.00 přednáška na duchovní téma (fara)
17.00 tichá adorace (kostel)
18.00 mše sv. (kostel)
 
 
Kontakt
Venda Smejová
tel.: 777 610 919