Historie zvonů

Historie zvonů

Věžní zvony měl frýdlantský chrám několikery.
 
V roce 1807 byly na věži již tři zvony (oproti původním dvěma) a jeden na sanktusové věžičce.
 
Největší zvon měl hmotnost 600 kg. Byl odlit v roce 1692 k poctě Nejsvětější Trojice slévačem zvonů Pavlem Reimerem v Olomouci. Druhý zvon měl hmotnost 300 kg a byl ulit v roce 1737 ke cti jména Ježíš, Maria a Josef, ale není známo kým. Třetí zvon o hmotnosti 125 kg byl pořízen za pana faráře A. J. Hradečného ke cti svatého apoštola Bartoloměje a odlil ho v Opavě slévač zvonů František Stanke. Sanktusový zvonek byl v roce 1828 v Olomouci přelit ke cti svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána. Na věži byl ještě litinový umíráček, na kterém nebyl ani nápis ani letopočet.
 
Po požáru v roce 1890 bylo nutné se postarat o nové zvony. V kronice se píše: „Dne 27. prosince 1891 konán byl průvod z kostela na zdejší nádraží, kam došly čtyři zvony pro náš chrám Páně nově zjednané a posvěcené. Odtud pak slavným způsobem dovezeny byly ku chrámu Páně, načež následující dny posvěceny a účelu svému odevzdány byly. Poprvé hlaholil zvuk jejich večer o klekání v poslední den starého roku.“
 
Zvony nesly jména:
 • BARTOLOMĚJ - 860 kg
s nápisem: In honorem s. Bartolomaei, apostoli et patroni eclesiae Fridlandensis
 • NEDĚLNÍ - 500 kg φ 98 cm
s nápisem: Sv. Maria, oroduj za nás u Boha
 • UMÍRÁČEK - 500 kg φ 46 cm
s obrazem sv. Barborky, panny a mučednice
 • SANCTUS - 500 kg φ 42 cm
s vyrytým obrazem sv. Josefa
V roce 1896 byly zvony doplněny o další zvon:
 • POLEDŇÁK 240 kg φ 73 cm
s obrazem sv. Augustina držícího planoucí srdce
V roce 1907 byl zvon Bartoloměj vyměněn za nový, protože starý z neznámých příčin pukl. Protože zvon byl pojištěn, dodala firma Peter Hilzer z Vídeňského Nového Města nový zvon bez náhrady:
 • BARTOLOMĚJ 900 kg φ 116 cm
Radost z nových zvonů netrvala příliš dlouho. Za první světové války byly tyto krásné zvony zrekvírovány na kanony.
V roce 1922 pan farář Hanáček s p. kostelníkem Březinou začali sbírku na nové zvony. Obešli celý Frýdlant i Pstruží a od 12. června do 16. července nasbírali 26.000 Kč. Zvony byly objednány a z bronzu je zhotovila firma Oktavián Winter z Broumova.
Tón/hmotnost(kg)---výška/průměr(cm)
 1. E /1100---102/119,5
 2. gis/ 650--- 76/   94
 3. H /  350--- 68/   78,5
 4. cis/ 150--- 62/   70
Jména a nápisy:
 1. Ke cti sv. Bartoloměje apoštola a ochránce farnosti Frýdlantské 1923 a reliéf sv. Bartoloměje apoštola
 2. Maria, oroduj za nás a reliéf P. Marie s věncem hvězd okolo hlavy
 3. Josef, „Válka vzala - láska dala“
 4. Antonín, „Živé volám, mrtvé oplakávám“
Zvony přišly 30. června 1923 a byly přivezeny dvěma páry koní na platoňáku před kostel za velké účasti lidu. Svěcení se pak konalo 1. července.  Vykonal je dp. farář Hanáček za asistence P. B. Spisara, P. Metoděje a čeladenského faráře. Kmotřičkami byly paní Julie Kadlčáková - choť senátora, Marie Židková - choť mistra řeznického, Školudková - továrnice a Marie Židková - vdova, rolnice.
První zvonění bylo po ukončení montáže 2. července o 2 hodinách odpoledne na svátek Navštívení P. Marie. Když lid uslyšel zvony, ihned se zaradoval nad lahodností zvuků a mnozí starší lidé plakali dle slov evangelia na ten den připadajícího: „Aj, jak zazněl hlas pozdravení tvého v uších mých, zplesali jsme radostí.“ První oficielní zvonění bylo hned ráno o 8. hod. jen se dvěma zvony před zpívanou mší sv. za zemřelé padlé vojíny.
Tyto zvony stihl stejný osud jako předešlé - ve 2. svět. válce byly odevzdány. Pořízení dalších - současných zvonů je popsáno v kronice takto:
Velkou událostí tohoto roku pro naši farnost je pořízení nových zvonů. V neděli 18. 5. 1969 vyzval duchovní správce (P. Gemza) věřící, kteří mají zájem o nové zvony, aby se po májové pobožnosti dostavili do sakristie a celou tuto velkou akci domluvili. Přišli: pp. Oborný, Herot Alois, Pešat Karel Charbulák, Kropáč Bohuslav a Hellstein s manželkou. Dohodli jsme se, aby byly pořízeny zvony ocelové, ty že by nám už nemohly být sebrány pro válečné účely. Velmi těžko by se také vybralo půl miliónu na zvony bronzové. Tyto ocelové měly stát kolem 80 tis. Kč /5 zvonů/. Byly objednány v Třineckých železárnách. Bohužel, ač byly objednány těžké velké zvony, byly dodány jen lehké:
 
Jména a kmotři zvonů:
 • Bartoloměj - 600 kg
kmotři: ženatí mužové a otcové rodin
 • Maria - 450 kg
kmotři: vdané ženy a matky
 • Josef - 300 kg
kmotři: ctihodné sestřičky z kláštera
 • Pavel - 200 kg
kmotři: jinoši a svobodní
 • Cyril - 100 kg
kmotři:dívky a svodné
(Zvon Cyril tento byl později prodán a koupen nový - 1 300 kg.)
 
V pátek 22.8.1969 byly zvony přivezeny a ctihodné sestry z kláštera je na slavnostní svěcení vkusně ověnčily a ozdobily. Zvony byly umístěny před pultem v kostele a po celou sobotu přicházeli lidé, aby si je prohlédli.
V neděli 24. 8. o pouti sv. Bartoloměje posvětil odpoledne naše zvony vdp. kanovník Dr. Alois Vašica z Valašského Meziříčí za asistence místního duchovního správce P. Gemzy, P. Bohuslava Rodryče, Msgra Vojtěcha Průši z Domova důchodců, P. Frant. Tkadlčíka z Ostravice, P. Stanislava Waloszka z Borové a dr. Josefa Böhma S. J. z frýdlantského kláštera. Účast věřících z Frýdlantu a okolí byla nesmírná. I staří farníci nepamatují dosud ve farním kostele tolik lidí, jako při této radostné a krásné slavnosti.
Při ofěře se vybralo 16 tis. Kč.
V pondělí 25. 8. pak byly zvony vytaženy na věž a zavěšeny. Přes krajně nepříznivé počasí (celé dopoledne nepříjemně pršelo) byla za obětavé pomoci farníků i tato náročná práce šťastně zdolána.
Zvony jsou na elektrický pohon (provedla fa Švéda z Kostelce na Hané). Při zvonění se projevily „dětské nemoci“. Zvuk nejmenšího zvonu neladil s ostatními. Uvažovalo se proto o vyměnění za devítimetrákový. Zvon byl později prodán a zakoupen nový zvon 1300 kg).
Tímto příběh zvony nekončí, jelikož se ukázalo, že tyto zvony nejenže trpí „dětskou nemocí“, ale i mají schopnost vzbudit v místních psech „potřebu k vytí“, což časem vedlo k jejich odstavení a nahrazení reprodukovaným odbíjením, které pořídil a daroval farnosti městský úřad ve Frýdlantu. Toto reprodukované odbíjení poslouchali občané až do 13. srpna roku 2010, kdy byly pořízeny nové zvony z dílny paní Tomáškové – Dytrychové z Brodku u Přerova. Slavnostní požehnání proběhlo téhož dne o. biskupem Františkem Lobkowiczem. Od tohoto dne Frýdlantem zní čtyři zvony:
 
Nejsvětější Trojice – hmotnost 850 kg
má nápis: Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů.
Na věčnou chválu Trojjediném Bohu.
 
Panna Maria Karmelská – hmotnost 620 kg
má nápis: Přimlouvej se za nás, svatá Boží rodičko!
 
Sv. Antonín – hmotnost 362 kg
má nápis: Ať ozvěna má chválí tvé jméno, Pane!
Svatý Antoníne, pomoz najít ztracenou nevinnost našich dětí!
 
Svatý Bartoloměj – hmotnost 282 kg
má nápis: Svatý Bartoloměji, vypros nám ušlechtilé srdce.
 
nejen k slávě Boží, ale též proto, abychom si připomněli, že Bůh je zde s námi a jednoho dne se před Ním budeme zodpovídat za svůj život, který jsme od Něho dostali jako dar.
Zájem o nové zvony byl ve farnosti enormní, což dosvědčuje i fakt, že na jejich odlévání byly vypraveny dva autobusy dychtivých farníků vidět kus procesu a zažít porod zvonů, které jim budou připomínat, že život je tam, kde bije srdce.
Bylo mnoho anonymních lidí, kteří přispěli, ale jeden dárce je znám Valerie Ptáčková, která zaplatila celý zvon sv. Antonína.
 
 
Sepsali pí. Marie Kyselovská a P. Roman Macura